it-swarm-vi.com

Có thư viện UI nào để phóng to giao diện người dùng.

Tôi đang tạo gói CAD cho Windows/Mac/Linux bằng wxWidgets và OpenGL trong đó phần lớn giao diện người dùng được triển khai trong OpenGL và có thể phóng to và thu nhỏ, bao gồm hầu hết các menu và Cuối cùng, tôi đã tự viết toàn bộ UI, nhưng tôi thích sử dụng một thư viện hiện có. Tuy nhiên, tôi không thể tìm thấy một thư viện.

Có cái gì ngoài đấy không?

1
Rocketmagnet

Piccolo2D là một Giao diện người dùng có thể thu phóng (ZUI) bộ công cụ, mặc dù nó có thể không phù hợp với ứng dụng CAD.

Oberon cũng có thể được quan tâm.

1
Stephen