it-swarm-vi.com

Làm cách nào để đặt lại bố cục bàn phím?

Làm cách nào tôi có thể đặt lại bố cục bàn phím sau khi sửa đổi nó bằng xkbcomp?

Có cách nào để làm điều này mà không cần khởi động lại X không?

11
DLH

Thử:

setxkbmap us

(Thay thế us bằng cách bố trí bàn phím bạn muốn). Nếu sử dụng một biến thể (ví dụ: intl), hãy thử

setxkbmap -layout us -variant intl

Đây là danh sách bố trí bàn phím .

19
snostorm

Sử dụng setxkbmap -layout us. Dường như để thiết lập lại hoàn toàn các thay đổi

0
Dan

Kiểm tra bố cục và tùy chọn hiện tại:

setxkbmap -print -verbose 10

Đặt lại bố cục sang Hoa Kỳ và đặt lại tùy chọn:

setxkbmap -layout us -option

(Không có tham số -option trống, sẽ không có tùy chọn nào được đặt lại.)

Sử dụng lệnh đầu tiên để kiểm tra kết quả.

0
Stefan van den Akker