it-swarm-vi.com

xml

ElementFormDefault làm gì trong XSD?

XDocument chứa không gian tên

Chuyển đổi chuỗi XML thành đối tượng

sử dụng thuộc tính XmlArrayItem mà không có XmlArray trên lớp C # serializable

cvc-elt.1: Không thể tìm thấy khai báo của phần tử 'MyEuity'

Ý nghĩa của - <? Xml version = "1.0" mã hóa = "utf-8"?>

Phân tích cú pháp XML với không gian tên trong Python thông qua 'ElementTree'

Xác thực lược đồ XML: Không thể tìm thấy khai báo phần tử

Làm cách nào để loại bỏ thuộc tính xmlns của một nút khác với root trong XDocument?

Làm cách nào để nhận xét các thuộc tính bên trong thẻ XML?

xmlns, xmlns: xsi, xsi: lược đồLocation và targetNamespace?

Làm cách nào để phân tích cú pháp XML không hợp lệ (xấu / không được định dạng đúng)?

Sự khác biệt giữa XML-RPC và SOAP là gì?

Tạo hội đồng tuần tự hóa Xml như là một phần của bản dựng của tôi

Làm cách nào để ngăn các thuộc tính xmlns trống trong đầu ra từ XmlDocument của .NET?

PHP Đối tượng là Tài liệu XML

Trình phân tích cú pháp XML tốt nhất cho PHP

Công cụ định dạng XML miễn phí

Làm cách nào để tuần tự hóa một đối tượng thành XML mà không cần xmlns = "..."?

JAXB: Làm cách nào để bỏ qua không gian tên trong khi sắp xếp tài liệu XML?

Xóa 'standalone = "yes"' khỏi XML được tạo

Cách thích hợp để thực hiện IXmlSerializable?

Cách giải trừ tài liệu XML

Cách thay đổi thuộc tính XML

Các ngắt dòng trong các giá trị thuộc tính XML có được phép không?

I: nil = "true" nghĩa là gì?

Trẻ em của XEuity

XPath chọn nút có không gian tên

XSLT - Làm cách nào để chọn Thuộc tính XML theo Thuộc tính?

Truy vấn một XDocument cho các thành phần theo tên ở bất kỳ độ sâu nào

Có thể giải tuần tự hóa XML thành Danh sách <T> không?

LINQ để đọc XML

Cách tốt nhất để phân tích cú pháp XML (lớn) trong Mã C # là gì?

Dân số XDocument từ Chuỗi

XmlSerializer: xóa các không gian tên xsi và xsd không cần thiết

Cách chính xác để biểu diễn các phần tử XML null là gì?

Cách in <? Xml version = "1.0"?> Bằng XDocument

Nối tiếp Python từ điển sang XML

Tôi nên sử dụng các thành phần hoặc thuộc tính trong XML?

"Xmlns" trong XML có nghĩa là gì?

Loại bỏ các loại giá trị Null khỏi được phát ra bởi XmlSerializer

Chuyển đổi XDocument sang XmlDocument và ngược lại

XDocument hoặc XmlDocument

Sử dụng StringWriter để tuần tự hóa XML

Loại xs: NCName là gì và khi nào nên sử dụng?

Làm cách nào để tạo xmlserializer chỉ xê-ri hóa xml đơn giản?

Chuyển đổi XEuity thành chuỗi

Làm cách nào để chuyển đổi một chuỗi xml thành một từ điển?

Sử dụng Linq đến Xml với các không gian tên Xml

Làm cách nào để sử dụng XPath với không gian tên mặc định không có tiền tố?

Ký tự ':', giá trị thập lục phân 0x3A, không thể được bao gồm trong một tên

Java phân tích tài liệu XML cung cấp "Nội dung không được phép trong prolog." lỗi

PHP - htmlentities () có đủ để tạo các giá trị an toàn xml không?

Tạo tệp XML bằng XDocument trong C #

Tôi nên gửi giá trị Loại nội dung nào cho sơ đồ trang web XML của mình?

Làm thế nào để bạn phân tích và xử lý HTML/XML trong PHP?

Làm cách nào để sử dụng XPath với XEuity hoặc LINQ?

Làm cách nào để đổi tên tên lớp thông qua các thuộc tính Xml?

Sự khác biệt giữa Linq với Hậu duệ và các phần tử XML là gì

Tuần tự hóa một đối tượng dưới dạng UTF-8 XML trong .NET

Buộc XDocument ghi vào Chuỗi bằng mã hóa UTF-8

Cách bỏ qua không gian tên khi chọn các nút XML bằng XPath

Làm thế nào để bỏ qua các không gian tên với XPath

Làm cách nào để lấy Xml dưới dạng chuỗi từ XDocument?

Làm cách nào để xóa không gian tên khỏi xml, sử dụng Java dom?

Cách đặt thuộc tính qua XEuity

Phân tích cú pháp XML có nghĩa là gì?

Xml Namespace phá vỡ xpath của tôi!

Lược đồ XML XSD - Thực thi các giá trị thuộc tính duy nhất trong lược đồ

Làm cách nào để bao gồm &, <,> vv trong các giá trị thuộc tính XML

Đã tìm thấy một ký tự XML không hợp lệ (Unicode: 0xc)

Làm thế nào để sử dụng XPath với XDocument?

Làm cách nào để truy vấn XML bằng cách sử dụng các không gian tên trong Java với XPath?

Thay đổi trong trò chơi jQuery

Tạo tệp XML bằng tệp XSD

Cách giải mã chuỗi thành chuỗi XML trong C #

Là một thuộc tính xml không có giá trị, hợp lệ?

Một tệp XML hợp lệ có yêu cầu khai báo XML không?

Tạo bảng HTML với SQL FOR XML

lỗi: Lỗi phân tích cú pháp XML: không được định dạng tốt (mã thông báo không hợp lệ) ...?

Tại sao dòng này xmlns: Android = "http://schemas.Android.com/apk/res/Android" phải là dòng đầu tiên trong tệp xml bố cục?

targetNamespace và xmlns không có tiền tố, sự khác biệt là gì?

Làm thế nào để đọc và ghi các tập tin xml?

Khi nào tôi nên chọn SAX hơn StAX?

Groovy XmlSlurper vs XmlParser

Làm cách nào để tạo một đối tượng XML từ Chuỗi trong Java?

Chuyển đổi bộ dữ liệu sang XML

Đọc một XML (từ một chuỗi) và nhận được một số trường - Các vấn đề khi đọc XML

Tìm phần tử trong XDocument?

XEuity => Thêm các nút con trong thời gian chạy

"Loại không mong đợi", sử dụng DataContractSerializer - nhưng đó chỉ là một lớp đơn giản, không có nội dung hài hước?

Chuyển đổi XML thành Chuỗi và nối vào trang

Bố cục hoạt động: Lớp Fragment: vs Android: thuộc tính tên

AJAX / Phân tích cú pháp XML

Cách lấy dữ liệu xml từ Javascript

Nhận XML chỉ các phần tử con ngay lập tức theo tên

Làm thế nào để chọn nhiều nút ở các cấp độ khác nhau?

org.xml.sax.SAXPudeException: Kết thúc sớm của tệp cho * VALID * XML

trình chỉnh sửa xml cho linux

Nối tiếp thuộc tính dưới dạng thuộc tính Xml trong phần tử