it-swarm-vi.com

Xóa lựa chọn Định dạng văn bản

Mỗi textarea cung cấp cho bạn một tùy chọn để sử dụng Văn bản được Lọc, Toàn bộ hoặc Văn bản thuần túy. Có cách nào để loại bỏ hoặc ẩn nó để bố cục trở nên hợp lý hơn? Tôi đang sử dụng CKEditor nếu nó có nghĩa gì cả.

7
enchance

Bạn có thể thay đổi người có quyền sử dụng định dạng đầu vào nào trong Cài đặt (Cấu hình trang web) -> Định dạng đầu vào cho Drupal 6 hoặc Cấu hình -> Định dạng văn bản cho Drupal 7.

Nếu bạn bỏ chọn tất cả các tùy chọn khác (tôi giả sử tùy chọn có trình chỉnh sửa được đặt làm mặc định) thì tùy chọn sẽ không xuất hiện cho những người dùng chỉ kiểm tra mặc định.

Đó là ít nhất một cách.

5
Karl Jóhann

Bạn cũng có thể sử dụng CSS để ẩn hộp chọn.

2
Emmanuel Perrin