it-swarm-vi.com

$ wpdb-> insert () và Giá trị cho Cột thời gian?

Tôi có một bảng tùy chỉnh với một cột DATETIME. Tôi có một chức năng để thêm hồ sơ; Tôi muốn thêm một đối số $expires cho hàm này để có thể giữ dấu thời gian unix khi bản ghi sẽ hết hạn. Tôi muốn sử dụng $wpdb->insert() để điền vào cột này. Cho đến nay tôi đã không thể tìm thấy chức năng tiện lợi của WordPress để xoa bóp dấu thời gian thành định dạng 'YYYY-MM-DD HH: MM: SS'. Có một nội dung như vậy không, hay tôi chỉ nên sử dụng $wpdb->prepare(), hoặc có thể là tùy chọn thứ ba?

6
Annika Backstrom

Bạn không thể sử dụng hàm date() của PHP phải không?

$prepared_date = date( 'Y-m-d H:i:s', $expires );
5
John P Bloch