it-swarm-vi.com

Sự khác nhau giữa WP_Query () và get_posts () để truy vấn bài viết?

Sự khác biệt giữa việc sử dụng WP_Query()get_posts() ? Cái nào tốt hơn để sử dụng trong trường hợp nào và tại sao?

5
Amit

Chà, get_posts() thực sự bắt đầu một đối tượng WP_Query mới, vì vậy nếu bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng WP_Query trực tiếp, thậm chí đừng bận tâm với get_posts(); get_posts sẽ chỉ trả về kết quả từ cơ sở dữ liệu, trong khi WP_Query cung cấp cho bạn toàn bộ chức năng của lớp.

6
John P Bloch

Ngoài những gì John P Bloch nói, bạn có thể sửa đổi đối tượng WP_Query mặc định (thay vì tạo một cá thể mới) trước khi nó chạy với các phương thức lớp và một hook hành động, giảm các lệnh gọi db bạn thực hiện.

1
kevtrout