it-swarm-vi.com

Đăng ký jQuery giết chết các chức năng quản trị

Gần đây tôi đã thêm phần sau vào functions.php của chủ đề của mình, để tải jQuery từ CDN:

function my_init_method() {
    wp_deregister_script('jquery');
    wp_register_script('jquery', 'http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js');
}

add_action('init', 'my_init_method');

Tuy nhiên, điều này gây ra sự cố với màn hình quản trị, đáng chú ý là trình soạn thảo WYSIWYG sau đó từ chối cho phép chế độ HTML (thông qua tab). Tôi gặp lỗi:

jQuery is not defined

từ tệp wp-admin/load_scripts.php. Tôi đang làm gì sai?

2
Bobby Jack
jQuery không được xác định

Điều này là do Google CDN Jquery không ở chế độ không xung đột. Sử dụng các cách sau để đảm bảo jquery không xung đột WordPress được sử dụng trong quản trị viên.

if( !is_admin()){
   wp_deregister_script('jquery'); 
   wp_register_script('jquery', ("http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"), false, '1.4.2'); 
   wp_enqueue_script('jquery');
}
5
Chris_O