it-swarm-vi.com

Có một thư mục của phần mềm tương thích Wine?

Có một trang web liệt kê phần mềm chạy tốt, hoặc không tốt, dưới Wine?

12
akshatj

Có, bạn có thể tìm thấy các đánh giá tương thích tại Cơ sở dữ liệu ứng dụng rượu vang .

Bạn không chỉ có thể tìm thấy phần mềm tương thích, bạn có thể gửi các ứng dụng và đánh giá của riêng bạn để giúp đỡ người khác.

22
Michael Crenshaw