it-swarm-vi.com

Làm thế nào để làm được

Làm cách nào để biết người dùng nào đã đăng nhập vào máy Windows XP?

Tôi đang tìm kiếm một cái gì đó giống như lệnh Unix who hoặc màn hình cung cấp cho tôi danh sách người dùng hiện đang đăng nhập.

11
Mike Akers

Bạn có thể thấy người dùng đã đăng nhập trong tab Users trong Task Manager.

14
Igal Tabachnik

qwinsta từ dòng lệnh sẽ cho bạn biết ai đã đăng nhập, mặc dù tôi không chắc liệu đó có phải chỉ dành cho phiên máy chủ đầu cuối hay không.

C:\Users\wumpus-home>qwinsta
 SESSIONNAME    USERNAME         ID STATE  TYPE    DEVICE
 services                  0 Disc
>console      Jeff           1 Active
21
mikieb

psloggedon - một tiện ích nhỏ là một phần của Bộ công cụ Sysiternals

Liên kết độc lập: http://technet.Microsoft.com/en-us/sysi INTERNals/bb897545.aspx

6
Hafthor

Trong Batch trên windows 7, bạn có thể sử dụng:

FOR /F "skip=1 tokens=1,2,* delims= " %%I IN ('qwinsta console') DO echo %%J
2
user202604