it-swarm-vi.com

Thư mục Config.msi ẩn, hệ thống là gì?

Tôi vừa phát hiện ra một thư mục có tên Config.msi trên ổ đĩa D của tôi. Đó là một thư mục hệ thống ẩn mà tôi đã phải thay đổi cài đặt bảo mật để vào. Khi tôi nhìn vào bên trong, nó trống rỗng.

Có ai biết nó là gì?

12
Svish

Từ PCHell - Thư mục Config.MSI là gì và tôi có thể xóa nó không?

Thư mục được sử dụng bởi quy trình Windows Installer trong quá trình cài đặt phần mềm. Nó lưu các tệp với phần mở rộng của .RBS và .RBF. Đây là các tệp Script Rollback được trình cài đặt sử dụng để gỡ cài đặt các thay đổi gần đây nếu cài đặt bị lỗi ở đâu đó trên đường đi. Tệp script rollback (.rbs) luôn được lưu trữ trong thư mục Config.msi trên đĩa nơi cài đặt hệ điều hành. Các tệp .rbf được lưu trữ trong thư mục Config.msi nằm trên đĩa nơi chương trình đang được sao lưu hiện đang cư trú. Đây có thể là hai ổ đĩa khác nhau.

Về cơ bản, thư mục CONFIG.MSI chứa các bản sao lưu của các tệp đang được cài đặt hoặc cập nhật trong quá trình cài đặt chương trình. Sau khi hoàn thành thành công, thư mục và tệp này sẽ tự động bị xóa. Tuy nhiên, đôi khi chương trình cài đặt không thể xóa các tệp này. Trong trường hợp này, bạn có thể xóa thư mục CONFIG.MSI và các tệp khỏi ổ cứng một cách an toàn.

23
nik