it-swarm-vi.com

Làm cách nào để kiểm tra độ phơi sáng của máy với internet?

ISP của tôi chỉ gửi cho tôi qua một hộp ("modem") và bây giờ tôi đang trực tuyến. Tôi sợ ong tiếp xúc trực tiếp với internet.

Làm cách nào để kiểm tra mức độ mà máy của tôi có thể truy cập được từ internet?

6
akira
13
conorgriffin