it-swarm-vi.com

Có thể tạo chuyển hướng 301 và bản ghi MX ở miền trần không?

Tôi đang tự hỏi vì tôi phát hiện ra rằng tạo CNAME và bản ghi MX không được phép .

Tôi muốn tạo chuyển hướng 301 từ example.com đến www.example.com và có email với địa chỉ @example.com.

Tôi đang sử dụng 1 & 1 làm công ty đăng ký của mình, btw.

3
Senseful

Để thực hiện chuyển hướng 301, bạn sẽ cần phải có bản ghi A trỏ đến máy chủ web hợp lệ. Sau đó, bạn có thể hướng dẫn máy chủ web chuyển hướng mọi người, vd. với .htaccess của Apache:

Redirect 301 / http://www.example.com

Bản ghi MX có thể được tạo như bình thường.

4
user626