it-swarm-vi.com

Làm cách nào để xem truy vấn trong Lượt xem 3?

Tôi muốn xem xét truy vấn MySQL được xây dựng bởi Views. Trong chế độ xem 2, nó chỉ hiển thị trong khi tôi dường như không thể tìm thấy nó trong Giao diện người dùng Xem 3. Liệu nó vẫn có thể dùng?

9
Adam S

Bạn có thể chọn hiển thị truy vấn; đó là hộp kiểm có tên "Hiển thị truy vấn SQL" trên trang cài đặt Chế độ xem (quản trị viên/cấu trúc/lượt xem/cài đặt).

14
marcvangend