it-swarm-vi.com

Có cách nào để hiển thị một thông báo cho lượt xem nếu không có kết quả?

Tôi đang sử dụng các mối quan hệ người dùng và nguồn cấp dữ liệu hoạt động, hiển thị các hành động từ chế độ xem hiện có. Nếu không có chế độ xem, điều đó có nghĩa là họ không có bạn bè hoặc bạn bè của họ không có hoạt động, vậy có cách nào để hiển thị thông báo không có kết quả không?

10
Lostsoul

Trong "Cài đặt cơ bản", có một trường gọi là "Văn bản trống" được hiển thị nếu không có kết quả.

Nếu bạn đang sử dụng đối số, bạn có thể đặt "Hiển thị văn bản trống" nếu không có đối số.

10
Tivie

Với Drupal 7/Lượt xem 3 câu trả lời sẽ là:

Kiểm tra các tùy chọn "Nâng cao" ở bên phải. Ở đó bạn có thể thêm một "KHÔNG CÓ KẾT QUẢ HÀNH VI".

11
s.Daniel