it-swarm-vi.com

Làm thế nào để không quản trị viên thêm nội dung?

Trong Drupal 7, làm cách nào để người dùng có vai trò cụ thể thêm bài viết mới?

Tôi đã đăng nhập với tư cách quản trị viên, đặt quyền cho vai trò để cho phép tạo và chỉnh sửa các nút là bài viết.
[.__.] Khi tôi đăng nhập với người dùng có vai trò, ví dụ: "NewRole", tôi không thấy bất kỳ điều khiển hoặc bảng điều khiển nào cho phép tôi tạo bài viết mới.

Làm cách nào để bắt đầu thêm bài viết mới với tư cách người dùng mới này?

8
John

Bạn có thể không bật/đặt menu Điều hướng trong một khu vực hoặc có bất kỳ liên kết nào khác để hướng người dùng đến trang Tạo nội dung.

Là quản trị viên, hãy bật menu đó hoặc tạo liên kết đến "nút/thêm" (để cho phép người dùng xem tất cả các loại nội dung mà họ có thể tạo nút); bạn cũng có thể thêm một liên kết đến "nút/thêm/bài viết" trong menu khác hoặc trong chủ đề của bạn.

Để cho phép người dùng xem thanh công cụ quản trị, họ phải có vai trò có quyền sử dụng thanh công cụ quản trị. Xem bên dưới:

screenshot

10
Laxman13

Bạn phải đặt quyền cho phép! Bây giờ tôi đưa cho bạn một ảnh chụp màn hình enter image description here

enter image description here

Nếu bạn đặt quyền ví dụ như ảnh chụp màn hình, người dùng sẽ sửa đổi nội dung loại bài viết.

3
gbwebservice