it-swarm-vi.com

Làm cách nào để tôi di chuyển mật khẩu người dùng từ Drupal 6 đến Drupal 7?

Tôi đang cố gắng di chuyển người dùng từ a Drupal 6 sang a Drupal 7. Vấn đề của tôi là làm thế nào để thay đổi mật khẩu của họ từ MD5 sang hàm băm (đã sử dụng bằng D7).
Bạn còn ý kiến ​​nào không?

20
João Guilherme

Để cập nhật mật khẩu md5 thành mật khẩu băm tôi cần sử dụng ser_hash_password () và thực hiện một 'U'. Đây là kịch bản mà tôi đã sử dụng để làm cho nó hoạt động.

<?php
    require_once DRUPAL_ROOT . '/' . variable_get('password_inc', 'includes/password.inc');
    $res = db_query('select * from drupal.users');

    if($res) {
        foreach ($res as $result) {
            $hashed_pass = user_hash_password($result->pass, 11);
            if ($hashed_pass) {
             $hashed_pass = 'U' . $hashed_pass;
             db_update('users')->fields(array('pass' => $hashed_pass))->condition('uid', $result->uid)->execute();
            }
        }
    }

Sau đó tôi chạy

drush scr <name_of_the_script_file>

Va no đa hoạt động.

11
João Guilherme

Có một câu trả lời RẤT đơn giản cho điều này:

<?php
 $this->destination = new MigrateDestinationUser(array('md5_passwords' => TRUE));
 ...
 $this->addFieldMapping('pass', 'source_password');
?>

Tham khảo: Giữ lại mật khẩu người dùng

7
sea26.2

Nếu ai đó cần một tập lệnh độc lập PHP để di chuyển người dùng từ Drupal 6 đến Drupal 7, thì đây là:

 <?php
  /*
  Standalone PHP script to migrate users from Drupal 6 to Drupal 7 programatically.
  Date: 9-4-2012
  */

  // set HTTP_Host or drupal will refuse to bootstrap
  $_SERVER['HTTP_Host'] = 'example.org';
  $_SERVER['REMOTE_ADDR'] = '127.0.0.1';


  //root of Drupal 7 site
  $DRUPAL7_ROOT="/var/www/ace";
  define('DRUPAL_ROOT',$DRUPAL7_ROOT);
  chdir($DRUPAL7_ROOT);
  require_once "./includes/bootstrap.inc";
  drupal_bootstrap(DRUPAL_BOOTSTRAP_FULL);
  require_once "./includes/password.inc";

  //connect to Drupal 6 database
  //syntax:mysqli(hostname,username,password,databasename);
  $db= new mysqli('localhost','ace6','ace6','ace6');
  if(mysqli_connect_errno()) {
    echo "Conection error. Could not connect to Drupal 6 site!";
    exit;
  }

  //get users from Drupal 6 database
  $query="select * from users";
  $result=$db->query($query);
  //count number of users
  $num_results=$result->num_rows;
  for($i=0;$i<$num_results;$i++){

    //fetch each row/user
    $row=$result->fetch_assoc();

    //migrate only active users
    if($row['status']==1){

      //convert password from Drupal 6 style to Drupal 7 style
      $hashed_pass='U'.user_hash_password($row['pass'],11);

      //check if user with same email address already exists in Drupal 7 database, if it does, do not migrate
      if (!user_load_by_mail($row['mail'])) {
        $account = new stdClass;
        $account->is_new = TRUE;
        $account->name = $row['name'];
        $account->pass = $hashed_pass;
        $account->mail = $row['mail'];
        $account->init = $row['mail'];
        $account->status = TRUE;
        $account->roles = array(DRUPAL_AUTHENTICATED_RID => TRUE);
        $account->timezone = variable_get('date_default_timezone', '');
        //create user in Drupal 7 site 
        user_save($account);
        //print message
        echo "User acount ".$row['name']." has been created\n";
      }
    }

  }
  ?>
5
Ajinkya Kulkarni

Chà, nếu bạn nâng cấp bạn đi ra với mật khẩu của mình thì được. Tôi đoán bạn có thể có thể nhìn vào mã nâng cấp để xem cách họ làm điều đó.

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ di chuyển người dùng, có lẽ cách tiếp cận rất có thể sẽ chỉ là gửi liên kết đăng nhập một lần cho mọi người và khiến họ đặt lại mật khẩu.

2
rfay

Nếu tôi chạy cái này từ devel/php trên trang D7, tôi thấy tôi chỉ cần:

require_once "./includes/password.inc";

//connect to Drupal 6 database
//syntax:mysqli(hostname,username,password,databasename);
$db= new mysqli('localhost','ace6','ace6','ace6');
if(mysqli_connect_errno()) {
  echo "Conection error. Could not connect to Drupal 6 site!";
  exit;
}

//get users from Drupal 6 database
$query="select * from users";
$result=$db->query($query);
//count number of users
$num_results=$result->num_rows;
for($i=0;$i<$num_results;$i++){

  //fetch each row/user
  $row=$result->fetch_assoc();

  //migrate only active users
  if($row['status']==1){

    //convert password from Drupal 6 style to Drupal 7 style
    $hashed_pass='U'.user_hash_password($row['pass'],11);

    //check if user with same email address already exists in Drupal 7 database, if it does, do not migrate
    if (!user_load_by_mail($row['mail'])) {
      $account = new stdClass;
      $account->is_new = TRUE;
      $account->name = $row['name'];
      $account->pass = $hashed_pass;
      $account->mail = $row['mail'];
      $account->init = $row['mail'];
      $account->status = TRUE;
      $account->roles = array(DRUPAL_AUTHENTICATED_RID => TRUE);
      $account->timezone = variable_get('date_default_timezone', '');
      //create user in Drupal 7 site 
      user_save($account);
      //print message
      echo "User acount ".$row['name']." has been created\n";
    }
  }

}

Cả hai trang web đều trên cùng một máy chủ web.

0
mchaplin