it-swarm-vi.com

Trang tùy chỉnh cho người dùng đã đăng ký hiển thị các yếu tố cụ thể cho một người dùng cụ thể?

Ok rồi Joomla Masters, Thắt chặt dây an toàn của bạn!

Nó khá phức tạp nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để xây dựng mục tiêu của mình.

Tôi muốn tạo trang tùy chỉnh sẽ chỉ có thể truy cập được Người dùng đã đăng ký của Trang web Joomla của tôi nhưng tôi muốn nó hiển thị các yếu tố khác nha để người dùng khác nha. Đây là một ví dụ:

Giả sử : Hai người dùng đã đăng ký (User1User2)

Khi nào User1 mở trang tùy chỉnh, nó sẽ hiển thị văn bản "ABC"

&

Khi nào User2 mở cùng trang tùy chỉnh, nó sẽ hiển thị văn bản "XYZ"

Nhưng, điều thú vị là Tôi có thể chỉnh sửa trang đó cho bất kỳ người dùng cụ thể nào. Ý tôi là, tôi sẽ có thể hiển thị bất kỳ người dùng cụ thể, nội dung tôi muốn.

Có cơ quan nào giúp tôi thoát khỏi và đẩy những hạn chế của quản lý người dùng Joomla lên một tầm cao mới không?

3
saibbyweb
Tôi muốn một số loại kịch bản mà khi phát hiện một người dùng đã đăng nhập cụ thể chỉ nên thực thi một mã cụ thể cho người dùng đó, điều đó có thể không?

Bạn có thể sử dụng một cái gì đó như thế này:

$user = JFactory::getUser();

if( $user->username == 'Saibbyweb' )
{
   // code for Saibbyweb
}
elseif( $user->username == 'Lodder' ) 
{
  // code for Lodder
}
else 
{
  // else just some standard stuff
}
4
Lodder

Câu trả lời của Lodder là tuyệt vời, nhưng có thể tốt hơn nếu bạn so sánh id và không phải tên người dùng, vì cái sau có thể thay đổi.

Thử đi:

$user = JFactory::getUser();

if( $user->id == 32 ) // Saibbyweb's
{
   // code for Saibbyweb
}
elseif( $user->id == 15 ) // Lodder's id
{
  // code for Lodder
}
else 
{
  // else just some standard stuff
}
3
mattosmat

Bạn có thể sử dụng plugin hồ sơ cốt lõi để làm điều này. Dưới đây là Hướng dẫn dành cho Joomla2.5 để tạo plugin để thêm các trường hồ sơ người dùng tùy chỉnh. Bạn cũng có thể điều chỉnh hướng dẫn này cho Joomla 3.3.0.

http://www.inmotionhosting.com/support/edu/j Joomla-25/user-profile/copy-user-profile-plugin

1
Joomla Agency