it-swarm-vi.com

Những yếu tố nào bạn sẽ sử dụng để xếp hạng tầm quan trọng của các tình huống sử dụng vì chúng liên quan đến tỷ lệ lợi ích chi phí?

Ví dụ :

  • Người dùng (# of)
  • Tần suất hành động (# mỗi XYZ)
  • Chi phí (Tài nguyên XYZ)
  • Vấn đề về khả năng sử dụng (Khó <> Dễ)
  • Tỷ lệ thất bại (thành công <> không thành công)

Và dựa trên các yếu tố bạn trình bày, công thức đánh giá là gì?

1
blunders

(Số lượng người dùng * Tần suất sử dụng * Giá trị của giao dịch thành công)/Development_Cost, trong đó giá trị của giao dịch có thể là một số thứ, nhưng phổ biến nhất là giá trị tiền tệ.

Tôi không nghĩ rằng hầu hết mọi người UX sẽ nói với bạn rằng bạn có thể suy ra khả năng sử dụng, thành công hoặc thất bại từ trường hợp sử dụng, vì trường hợp sử dụng được sử dụng để thông báo một yêu cầu chức năng, không phải thẩm mỹ hoặc phong cách, không nên xem thường khi thảo luận khả năng sử dụng của một inteface.

2
Tucker