it-swarm-vi.com

unity

Có phải tốt hơn để tạo một singleton để truy cập container unity hoặc chuyển nó qua ứng dụng?

Unity có thể được thực hiện để không ném đồng bộ hóa mọi lúc không?

IUnityContainer.

Thống nhất Microsoft. Làm thế nào để xác định một tham số nhất định trong constructor?

Làm thế nào để các khung C # DI / IoC chính so sánh?

MVC, EF - Ví dụ đơn lẻ DataContext Per-Web-Request in Unity

Với Unity, làm cách nào để thêm một phụ thuộc có tên vào hàm tạo?

IoC trong thư viện lớp. Bootstrap ở đâu

MVVM, Unity, Prism, MEF, Caliburn - Tôi nên sử dụng cái gì?

Unity InjectionConstructor cho nhiều hàm tạo

Intellij launcher không hoạt động trên sự thống nhất?

Ngoại lệ là: UnlimitedOperationException - Loại hiện tại, là một giao diện và không thể được xây dựng. Bạn đang thiếu một ánh xạ loại?

Không thể tải tệp hoặc hội System.Web.WebPages.Razor , Version = 3.0.0.0 hoặc một trong các phụ thuộc của nó

Trình xây dựng bộ điều khiển cơ sở tiêm trong ASP.NET MVC với Unity

Không thể cài đặt gói NuGet

Web Api Khởi động ngoại lệ với triển khai IDependencyResolver

Đảm bảo rằng bộ điều khiển có lỗi xây dựng công cộng không tham số

Unity IoC không đưa sự phụ thuộc vào Trình điều khiển API Web

Thống nhất container container

Gói Microsoft.Practices.Unity ở đâu?

Đã xảy ra lỗi khi cố gắng tạo bộ điều khiển loại 'EmployeeContoder'. Hãy chắc chắn rằng bộ điều khiển có một hàm tạo công khai không tham số

Ai đó có thể giải thích Microsoft Unity không?

Không thể tiêm phụ thuộc vào Trình điều khiển API Web ASP.NET bằng Unity

Có một mẫu để khởi tạo các đối tượng được tạo thông qua một thùng chứa DI

Thư viện doanh nghiệp Unity vs các container IoC khác

Tôi có thể truyền tham số hàm tạo cho phương thức Resolve () của Unity không?

Ninject vs Unity cho DI

Không thể thoát khỏi ngoại lệ "kết nối vật lý không thể sử dụng"

Hợp nhất với ASP.NET Core và MVC6 (Core)

Mã đơn nhất

Đăng ký IAuthenticationManager với Unity

Loại 'IUnityContainer' được xác định trong một hội không được tham chiếu

Unity Container và Hỗ trợ cho dotnet Core / netst Chuẩn

Lỗi: Tiền tố "công cụ" cho thuộc tính "tools: overrideL Library" được liên kết với loại phần tử "used-sdk" không bị ràng buộc