it-swarm-vi.com

Tính phổ biến là gì?

Ubiquity được sử dụng ở đâu trong Ubuntu?

6
akshatj

Đó là trình hướng dẫn mà bạn thấy rằng cài đặt Ubuntu. Nó cũng xử lý trình chiếu trong gói 'ubiquity-slideshow' được tạo từ các tệp HTML. :CƯỜI MỞ MIỆNG

7
Micheal Harker

Đây là chương trình cài đặt.

2
AZorin

Có một biquity Firefox Extension , dự án bị dừng lại bởi Mozilla Labs ngay bây giờ. Nó giống như một Gnome-Do cho Firefox.

2
Mashimom