it-swarm-vi.com

Tính năng vị trí Twitter Không hoạt động bên ngoài các quốc gia chính bằng giao diện web

Tôi đã thử cập nhật trạng thái của mình bằng Twitter.com và tôi không thể lấy lại tính năng vị trí được gắn vào Tweet. Tháng trước tôi đã ở Bắc Mỹ và vị trí địa lý hoạt động rất tốt. Bây giờ tôi đã chuyển đến kỳ nghỉ ở Caribbean (Trinidad và Tobago) và tôi không thể làm cho nó hoạt động. Lần đầu tiên nó cố gắng tìm nó, kết quả là vị trí không có sẵn.

Trong cài đặt Tweet Vị trí được đặt thành Thêm vị trí vào tweet của tôi.

Tất nhiên trên các ứng dụng nhận biết địa lý như Tweetie và vv tôi có thể làm cho nó hoạt động. Tôi đã thử cài đặt thủ công bằng cách sử dụng Lệnh Tweet

SET LOCATION trinidad and tobago

Không may mắn. Có một giải pháp?

2
phwd

Kiểm tra các trang trợ giúp nhận thức vị trí trên Twitter:

http://Twitter.zendesk.com/forums/26810/entries/78525

Ngay phía dưới nó nói rằng nó chỉ hoạt động ở Mỹ ngay bây giờ.

2
Mark Hatton