it-swarm-vi.com

Làm thế nào tôi có thể làm cho tweet của tôi riêng tư?

Tôi muốn các tweet của tôi trên Twitter được giữ riêng tư và không hiển thị cho bất kỳ ai ngoại trừ những người tôi chỉ định là có thể xem.

Làm thế nào để tôi thực hiện điều này?

6
jlech

Bạn cần kiểm tra " Bảo vệ tweet của tôi " trên http://Twitter.com/sinstall/account

Chỉ cho phép những người mà tôi chấp nhận theo dõi tweet của tôi. Nếu điều này được kiểm tra, các tweet trong tương lai của bạn sẽ không có sẵn công khai. Tweets được đăng trước đây vẫn có thể được hiển thị công khai ở một số nơi.

Protect your tweets

9
ale