it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể biết trang web nào tôi đã ủy quyền truy cập thông tin của mình trên Twitter?

Làm cách nào để biết trang web nào tôi đã cho phép truy cập vào thông tin của mình trên Twitter?

6
George Stocker
  1. Truy cập Twitter.com
  2. Đăng nhập.
  3. Nhấp vào Settings
  4. Nhấp vào Connections:

OpenAuthSettings

8
George Stocker