it-swarm-vi.com

Tôi cần một trang web quản trị SQL miễn phí hoặc rẻ và dễ cài đặt. Khuyến nghị?

Vì tôi không có quyền truy cập TCP/IP vào cơ sở dữ liệu của mình - Tôi chỉ có một chuỗi kết nối hoạt động từ các trang ASP.NET của mình - Tôi cần một số loại trang web hoặc trang quản trị hoặc toàn bộ trang web cho phép tôi làm càng nhiều hành động càng tốt trong cơ sở dữ liệu của tôi, chẳng hạn như thực thi SQL tùy ý, tạo tập lệnh, tạo bảng, v.v.

Có lời khuyên nào không?

Nếu nó hoạt động với SQL 2005, điều đó sẽ tốt nhất, nhưng tôi sẵn sàng thử các giải pháp nhắm mục tiêu SQL 2000 hoặc SQL 2008.

1
MatthewMartin

Đây không phải là một câu hỏi sẽ phù hợp hơn cho stackoverflow.com?

Đây là một công cụ quản trị mà bạn có thể thử: Công cụ web SQL Server - http://sqlwebtools.codeplex.com/

2
Imageree