it-swarm-vi.com

OpenSSL liên quan đến OpenSSH như thế nào?

OpenSSH có sử dụng OpenSSL để mã hóa lưu lượng không? Hay cái gì khác?

29
LanceBaynes

OpenSSH là một chương trình tùy thuộc vào OpenSSL, thư viện, cụ thể là OpenSSH sử dụng phần libcrypto của OpenSSL.

22
Bruno Rohée

OpenSSH có thể được biên dịch mà không cần OpenSSL kể từ năm 2014 :

Tác giả tuyên bố rằng điều này đã được thực hiện trong một thời gian dài, nhưng Heartbleed có thể là rơm cuối cùng.