it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể truy cập thư hệ thống trong / var / mail / qua thunderbird?

Tôi đã nhận được các công việc định kỳ gửi thư đến người dùng của mình tại /var/mail. Tôi biết làm thế nào để truy cập vào dòng lệnh bằng lệnh mail. Nhưng, trong khi một người hâm mộ dòng lệnh lớn, tôi không thích đọc thư (thậm chí thư hệ thống) theo cách đó.

Ứng dụng thư khách tôi chọn là Thunderbird. Tôi có thể đọc/var/mail tin nhắn trong Thunderbird không? Làm sao?

Tôi đang chạy Ubuntu 9.04 và Thunderbird 2.0.0.24 (mặc dù tôi sẽ sớm nâng cấp lên 10.04).

8
vanden

Trong Ubuntu 10.04 , với Thunderbird 3, tùy chọn được thực hiện bằng cách:

 1. Chọn Edit, Account Settings

  enter image description here

 2. Chọn Account Actions, Add other account

  enter image description here

 3. Chọn Unix Spool (Movemail).

  enter image description here

Giao diện người dùng để truy cập menu này hơi khác trong Thunderbird 2, nhưng tôi không có tiện dụng này.

Trong Thunderbird 2, hãy làm như sau, được điều chỉnh từ Câu hỏi thường gặp về Gmail :

 1. Nhấp vào menu Công cụ và chọn Cài đặt tài khoản ..
 2. Nhấp vào nút Thêm tài khoản ... để khởi chạy Trình hướng dẫn tài khoản.
 3. Chọn Movemail từ danh sách.
13
lfaraone