it-swarm-vi.com

Tại sao lõi sử dụng in chứ không phải echo?

Tôi đã đọc ở đâu đó và tôi không nhớ ở đâu, rằng echo là cách xuất dữ liệu hiệu quả hơn sau đó print.

Tại sao Drupal sử dụng lõi print rất nhiều? Có lý do đặc biệt nào đằng sau đó không?

23
jayarjo

echo chỉ nhanh hơn trong môi trường học thuật. Sự khác biệt là rất ít. Một điểm chuẩn nhanh tôi vừa thực hiện: Thời gian tìm nạp một hàng từ một bảng có hơn 2000 nút là 1 đơn vị.

Để có được sự cải thiện 1 đơn vị, tôi sẽ cần thay thế khoảng 3.700.000 (hơn 3 triệu) print các câu lệnh bằng echo. Nói cách khác, nếu bạn muốn cải thiện hiệu suất, đây không phải là nơi để bắt đầu.

Nhìn thấy rằng print có thể được sử dụng trong phạm vi rộng hơn nhiều trường hợp sau đó echo, lần đầu tiên có một số lợi thế. Nó để lại cho bạn ba tùy chọn:

  • Luôn sử dụng print
  • Sử dụng echo khi có thể và dự phòng trên print
  • Sử dụng echo luôn và cấu trúc lại mã của bạn nếu echo không thể được sử dụng, để sử dụng nó

Drupal đã mặc định đầu tiên.

Để trả lời câu hỏi thực tế của bạn là tại sao điều này được chọn: Nó không phải là. Nó chỉ đơn giản là phát triển theo cách này.

25
berkes