it-swarm-vi.com

Làm cách nào để tạo nút quản trị và trang cài đặt chủ đề của riêng tôi?

Tôi có một số tùy chọn Tôi muốn khách hàng của mình có thể thay đổi và vì vậy tôi cần một trang tùy chọn cho chủ đề của mình mà tôi có thể hiển thị cho những người có trạng thái "biên tập viên". Làm thế nào tôi có thể làm điều này và sử dụng các tùy chọn trong các trang của tôi?

5
Shaun

Hướng dẫn này khá tuyệt vời để giải thích những điều cơ bản và cuối cùng bạn cũng có một bảng tùy chọn được tạo kiểu độc đáo ở cuối của nó. Có một vài hướng dẫn như vậy xung quanh, thật dễ dàng để hiểu được.

Tôi chưa bao giờ thử nó nhưng bạn sẽ có thể thêm một chút PHP kiểm tra xem người dùng hiện tại có mức cấp phép đủ cao hay không và hiển thị thông báo lỗi nếu không, hoặc chỉ dừng việc thêm liên kết đến trang tùy chọn ở nơi đầu tiên. Tuy nhiên, tốt nhất để làm quen với cách thực sự xây dựng trang.

5
Shellbot