it-swarm-vi.com

Xóa bản quyền của mẫu GNU / GPL miễn phí

Có phải là bất hợp pháp để xóa bản quyền của các mẫu miễn phí được cấp phép theo GNU/GPL, nếu trang web chỉ nhằm mục đích phi thương mại?

Như một ví dụ về bản quyền dưới chân trang của trang web?

Footer copyright

Để cụ thể hơn, ở đây mẫu mà tôi chọn được cấp phép theo GNU/GPL

Oxy mẫu miễn phí Joomla51

14
Stefan Sprenger

Trừ khi tác giả của mẫu làm cho nó trở thành một điều kiện cụ thể để tải xuống mẫu, bạn có thể xóa bất kỳ đánh dấu nào khỏi mẫu và điều đó sẽ bao gồm các liên kết-template-build-by-X này.

18
Andrew Eddie

Như Don đã nói trước tiên hãy chắc chắn đọc các điều kiện sử dụng. Nếu câu hỏi của bạn không được trả lời và vẫn còn một số nghi ngờ, chỉ cần gửi yêu cầu cho người tạo để xin phép xóa liên kết bản quyền. Họ có thể đặt ra một số điều kiện để bạn tuân theo. Hỏi sẽ xóa tất cả nghi ngờ và bằng chứng trong tương lai bạn và khách hàng của bạn.

3
Pete