it-swarm-vi.com

systemd

Làm thế nào để có được id quá trình của lệnh được thực thi trong tập lệnh bash?

Làm thế nào tôi có thể sử dụng iptables trên centos 7?

DOCKER_OPTS không hoạt động trong tệp cấu hình/etc/default/docker

Tôi nhận được lợi ích gì từ JSVC khi chỉ sử dụng systemd?

Người khác không có gì cả

docker Công việc cho docker.service không thành công vì quá trình kiểm soát đã thoát với mã lỗi

Sử dụng setup.py để cài đặt dự án python như một dịch vụ systemd

Cách khởi động lại dịch vụ nếu dịch vụ phụ thuộc được khởi động lại

Cách chuyển hướng đầu ra của dịch vụ systemd sang tệp

Ubuntu 16.04 systemd redis vấn đề với ulimit

Không thể bắt đầu postgresql.service?

đặt ô cho Tomcat8 qua Tomcat.service

Làm thế nào để đảm bảo rằng có sự chậm trễ trước khi dịch vụ được bắt đầu trong systemd?

Sửa lỗi dịch vụ systemd 203/EXEC (không có tệp hoặc thư mục như vậy)

"Không thể thực thi thao tác: Đối số không hợp lệ" nghĩa là gì khi chạy systemctl cho phép?

Systemd: bắt đầu dịch vụ sau khi dịch vụ cụ thể

Systemd với nhiều execStart

Tìm kiếm đàn hồi tối đa vùng nhớ ảo vm.max_map_count [65530] quá thấp, tăng lên ít nhất [262144]

Sự khác biệt giữa oneshot Loại dịch vụ Systemd và đơn giản là gì

systemd và systemctl trong hình ảnh Ubuntu Docker

Làm thế nào lệnh dừng systemd thực sự hoạt động

Python daemon và dịch vụ systemd

Làm cách nào để định cấu hình dịch vụ systemd để khởi động lại định kỳ?

trạng thái systemctl cho thấy chết không hoạt động

Làm thế nào để ống đầu ra thành một tệp khi chạy như một dịch vụ Systemd?

Làm thế nào để sử dụng một tham số trong dòng lệnh ExecStart?

Làm cách nào tôi có thể cài đặt dịch vụ systemd bằng Ansible?

systemd: Chỉ thị "Môi trường" để thiết lập PATH

Tạp chí - xóa nhật ký của một đơn vị cụ thể

Cách thiết lập dịch vụ systemd để thử lại 5 lần trong chu kỳ 30 giây