it-swarm-vi.com

Cài đặt lại Ubuntu với thư mục nhà được mã hóa?

Tôi đã cài đặt Ubuntu 10.04 với thư mục chính được mã hóa. /home nằm trên một phân vùng riêng. Tôi có thể khởi động từ CD 10.10, định dạng lại / và cài đặt như bình thường không? Nó có nên hoạt động nếu tôi sử dụng cùng một mật khẩu? Có điều gì khác để ghi nhớ?

18
Andres

Trước đây tôi đã làm điều này trên Ubuntu và Mandriva.

Điều này sẽ hoạt động và bạn sẽ có thể gắn kết phân vùng hiện tại/nhà của mình ngay cả khi nó được mã hóa miễn là bạn biết cụm mật khẩu.

Điều cần lưu ý là thiết lập chính xác các điểm gắn kết và không vô tình định dạng phân vùng/nhà của bạn.

15
Richard Holloway

Bạn nên ghi lại cụm mật khẩu gắn kết của bạn. Điều này được bao phủ trên trang

https://help.ubfox.com/community/EncryptedPrivateDirectory - "Khôi phục cụm mật khẩu gắn kết của bạn"

6
popey

Nó sẽ hoạt động miễn là bạn sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu.

Thực tế bạn sẽ không cần cụm mật khẩu, chỉ cần mật khẩu sẽ được hỏi khi bạn đăng nhập lần đầu sau khi cài đặt.

2
desgua