it-swarm-vi.com

xmark và iPhone Safari

Có thể đồng bộ hóa dấu trang iPhone Safari của tôi với hồ sơ xmark của tôi không?

3
Shevek

Xmark hiện đã phát hành Ứng dụng iPhone chính thức!

http://iTunes.Apple.com/app/xmark-for-iphone/id38118779

2
Shevek

Điều này có thể được thực hiện bằng cách đồng bộ hóa xmark với IE hoặc Safari PC hoặc Mac, sau đó đồng bộ hóa điều đó với iPhone thông qua iTunes.

Một giải pháp một bước sẽ tốt hơn mặc dù!

2
Shevek