it-swarm-vi.com

Có cách nào để chia sẻ / đồng bộ hóa danh bạ giữa các tài khoản Google không?

Vợ tôi và tôi đều có tài khoản Google của riêng mình cho Gmail, lịch, v.v.

Rõ ràng, chúng tôi biết một số người giống nhau. Chúng tôi muốn giữ thông tin liên lạc cho những người được chia sẻ hoặc ít nhất là được đồng bộ hóa giữa các tài khoản của chúng tôi. Nhưng không phải tất cả các liên hệ của chúng tôi.

Lựa chọn của chúng tôi là gì?

(Chia sẻ lịch thật dễ dàng. Tôi ước nó dễ như trên Danh bạ Google.)

40
ale

Có vẻ như Danh bạ Google là một trong những dịch vụ không có tùy chọn chia sẻ nhưng có tùy chọn truyền dữ liệ .

Chuyển dữ liệu giữa hai tài khoản Google sẽ liên quan đến xuấtnhập .

Cập nhật: Một cách khác là thiết lập tài khoản Google Apps và sử dụng một trong các cách giải quyết để chia sẻ thông tin liên hệ .

8
Senseful

Có vẻ như sẽ có một khả năng khác trong tương lai gần:

Fullcontact : Mặc dù trang web chỉ có thể đăng ký bản beta, nhưng bạn có thể tạo tài khoản trong https://app.fullcontact.com/

2
user1251007

Tôi sử dụng Soocial để giữ cho danh bạ của mình được đồng bộ hóa giữa các tài khoản Google. Tôi sử dụng các ứng dụng Google cho email của mình, nhưng cũng sử dụng tài khoản Google Voice. Đây là cách dễ nhất mà tôi đã tìm thấy cho đến nay để giữ cho các liên hệ của tôi được đồng bộ hóa.

Phụ lục: Soocial.com sẽ ngừng hoạt động vào ngày 31 tháng 7 năm 201

1
Tom Kiley