it-swarm-vi.com

Thêm cấu trúc thư mục vào SVN, không có tệp

Có cách nào để thêm cấu trúc thư mục vào kho SVN mà không cần thêm các tệp có trong các thư mục không?

47
fresskoma

Xin lỗi, tôi nên RTFM ...

http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.ref.svn.c.add.html

Bạn có thể thêm một thư mục mà không cần thêm nội dung của nó:

[.__.] $ svn add --depth = blank otherdir [.__.] Một otherdir [.__.]

Chỉnh sửa: Tuy nhiên, điều này không hoạt động theo cách đệ quy, có cách nào để làm điều đó không?

68
fresskoma

Nếu bạn muốn làm nó một cách đệ quy, có lẽ điều này sẽ làm việc cho bạn?

find . -type d ! -name '.' ! -path "*.svn*" -print0 | xargs -0 svn add --depth=empty
7
Kyle Brandt

Đi dự tiệc muộn, nhưng

svn add --non-recursive

hoạt động không đệ quy.

0
doctorlove