it-swarm-vi.com

svn

Git tương đương với "svn update -r" là gì?

Làm cách nào để git-svn sao chép n bản sửa đổi cuối cùng từ kho lưu trữ Subversion?

Làm cách nào để di chuyển kho lưu trữ SVN có lịch sử sang kho lưu trữ Git mới?

Móc cam kết trước SVN để tránh thay đổi thư mục con thẻ

Có thể có một kho lưu trữ Subversion như một mô hình con Git không?

git-svn không phải là lệnh git?

Đẩy kho lưu trữ Git hiện có sang SVN

Có một máy khách windows git-svn nào đó giống như TortoiseSVN không?

Hãy thử thanh toán svn, nhưng nhận: svn: '.' đã là một bản sao làm việc cho một URL khác

Làm cách nào để nhập các nhánh và thẻ svn vào git-svn?

Hướng dẫn sử dụng TortoiseGit để tương tác với kho SVN?

Lật đổ nổi loạn?

Xuất so với thanh toán trong SVN

Cam kết mã trên Subversion (lần đầu tiên)

Chuyển đổi SVN với di dời trong Eclipse

rùa svn cho tôi "Chuyển hướng chu kỳ được phát hiện cho URL 'domain/svn'"

độ sâu kiểm tra svn

Thay đổi URL kho SVN

Lỗi SVN E175002

Làm cách nào để thiết lập kiểm soát truy cập trong SVN?

Móc thay đổi trước khi đổi tên trong SVN là gì và làm cách nào để tạo nó?

SVN kiểm tra nội dung của một thư mục, không phải chính thư mục đó

SVN kiểm tra thư mục bỏ qua

Sự khác biệt giữa thanh toán và xuất khẩu trong SVN

Xóa các thuộc tính svn: mergeinfo không cần thiết

Làm cách nào để di chuyển mã từ SVN sang GIT mà không mất lịch sử cam kết?

Giảm kích thước của thư mục .svn

Git-svn dcommit sau khi hợp nhất trong git có nguy hiểm không?

lỗi chuyển đổi svn - không phải là cùng một kho lưu trữ

Làm cách nào để sử dụng git-svn để chỉ kiểm tra thân cây chứ không phải chi nhánh và thẻ?

Bản sao hoạt động là gì và "chuyển đổi" làm gì cho tôi trong Rùa SVN?

Tôi nên sử dụng máy chủ Windows SVN nào?

Subversion: Tôi có thể kiểm tra, sửa đổi, và sau đó biến nó thành một nhánh không?

git svn clone của một thư mục duy nhất của kho SVN

Rùa SVN Switch Lỗi lệnh nhánh - "Không có tổ tiên chung"

Làm cách nào để di chuyển tệp (hoặc thư mục) từ thư mục này sang thư mục khác trong TortoiseSVN?

Cam kết một phần với lật đổ

Thêm kho lưu trữ SVN trong Eclipse

Làm cách nào để bỏ qua các tệp trong Subversion?

Làm thế nào để bạn khắc phục lỗi 'lỗi thời' svn?

Lỗi rùaSVN: "TÙY CHỌN của 'https: // ...' không thể kết nối với máy chủ (...)"

Làm cách nào để bỏ qua thư mục với SVN?

Kiểm tra một tệp từ Subversion

Bản sao làm việc XXX bị khóa và dọn dẹp thất bại trong SVN

Làm cách nào để tìm số phiên bản máy chủ Subversion của tôi?

Làm cách nào để giải quyết xung đột hợp nhất với các thuộc tính SVN?

Làm thế nào để bạn loại bỏ kiểm soát Subversion cho một thư mục?

Lợi ích của việc sử dụng Perforce thay vì Subversion là gì?

Tôi nên làm gì khi 'svn dọn dẹp' thất bại?

Làm "xuất git" (như "xuất svn")?

Tôi nên sử dụng SVN hay Git?

Máy khách SVN trên windows không có quyền quản trị viên

Làm cách nào tôi có thể buộc Subversion cam kết một tệp không thay đổi?

Trong Eclipse, làm cách nào tôi có thể loại trừ một số tệp (có thể dựa trên phần mở rộng hoặc tên tệp .svn) khỏi bị sao chép vào thư mục đầu ra?

Tự động xóa tập tin Subversion không đảo ngược

Lật đổ vs CVS

Làm cách nào tôi có thể xem tất cả các thay đổi lịch sử đối với một tệp trong SVN

Sử dụng TortoiseSVN làm cách nào để hợp nhất các thay đổi từ thân cây sang một nhánh và ngược lại?

Làm thế nào để làm cho chúng ta có thể làm được

Làm cách nào để loại bỏ một dự án ra khỏi kho SVN chứa nhiều dự án?

Không thể cam kết lật đổ

Liệt kê tất cả các tệp được thay đổi bởi một người dùng cụ thể trong lật đổ

SVN tạo thư mục trung kế trên kho lưu trữ hiện có

Cách tốt hơn để trở lại bản sửa đổi SVN trước đó của một tệp?

SVN - Không phải là lỗi sao chép

Lỗi SVN - Không phải là bản sao làm việc

Từ chối quyền truy cập vào các thư mục .svn trên Apache

Quay lại hoặc hoàn nguyên toàn bộ kho svn về bản sửa đổi cũ hơn

Trong Subversion tôi có thể là người dùng khác với tên đăng nhập của mình không?

Làm cách nào để kiểm tra một dự án SVN vào Eclipse như một dự án Java?

Cách xóa tệp/thư mục khỏi kho SVN và thêm vào danh sách bỏ qua

Làm thế nào để nói rõ ràng với SVN để coi một tệp là văn bản, không phải là nhị phân

SVN - Lỗi hợp nhất tái hòa nhập: "phải liên quan đến tổ tiên"

Subversion tốt như thế nào trong việc lưu trữ nhiều tệp nhị phân?

SVN: tương đương bên ngoài trong Git?

Lấy số sửa đổi cuối cùng trong SVN?

nhị phân khách hàng svn cho windows

SVN: Không thể đọc dòng trạng thái: kết nối đã bị đóng bởi máy chủ

Có cách nào để tắt TortoiseSVN bằng cách sử dụng svn: mergeinfo không?

SVN: Có cách nào để đánh dấu một tệp là "không cam kết" không?

tortoisesvn - Yêu cầu báo cáo lỗi không thành công vào ../../../!

Làm thế nào để áp dụng SVN diff cho Git?

TortoiseSVN không yêu cầu xác thực?

Những quy ước đặt tên nào bạn sử dụng cho các Chi nhánh và Thẻ SVN?

Liệt kê tất cả svn: externals đệ quy?

Thân cây, nhánh và thẻ trong Subversion là gì?

Tại sao tôi nhận được xung đột cây trong Subversion?

Cập nhật từ kho svn trả về lỗi "Không thể đọc kích thước chunk"

Làm cách nào để tôi quay lại phiên bản cũ hơn của mã của chúng tôi trong Subversion?

Làm cách nào để sửa "Cam kết không thành công. Tệp xxx đã hết hạn. Không tìm thấy đường dẫn xxx."

Cách di chuyển/chuyển đổi từ SVN sang Mercurial (hg) trên windows

Làm thế nào để tạo đúng thẻ SVN từ thân cây?

Kiểm tra xem url kho lưu trữ svn không tồn tại

Các thư mục bị cản trở trong Subversion

SVN "Yêu cầu PROPFIND không thành công trên ..."

Làm cách nào để thay đổi thông tin đăng nhập cho kho lưu trữ SVN trong Eclipse?

Tôi nên sửa "svn: Kiểu kết thúc dòng không nhất quán" như thế nào?

Không thể mở tệp 'svn/repo/db/txn-current-lock': Quyền bị từ chối

SVN sao chép giữa các kho với lịch sử

SVN - không thể hợp nhất nhánh trở lại vào thân cây - nhiều xung đột cây