it-swarm-vi.com

Làm thế nào nhiều khóa riêng có thể được sử dụng với ssh?

Tôi đã có thể thiết lập ssh để sử dụng xác thực khóa riêng/công khai. Bây giờ tôi có thể làm

ssh [email protected]

Và nó đăng nhập bằng khóa riêng. Bây giờ tôi muốn kết nối với một máy chủ khác và sử dụng một khóa khác. Làm thế nào để thiết lập nó như vậy

ssh [email protected]

sử dụng private1

ssh [email protected]

và sử dụng privatekey2

54
Joshua

Có một vài tùy chọn.

  1. Tải cả hai khóa vào tác nhân ssh của bạn bằng cách sử dụng ssh-add. Sau đó, cả hai khóa sẽ có sẵn khi kết nối với cả hai máy chủ

  2. Tạo tệp $HOME/.ssh/config của bạn và tạo phần Host cho server1 và phần khác cho server2. Trong mỗi phần Host, hãy thêm tùy chọn IdentityFile chỉ vào tệp khóa riêng phù hợp

48
Suppressingfire

Bạn có thể thiết lập điều này trong tệp ~/.ssh/config của bạn. Bạn sẽ có một cái gì đó như thế này:

Host server1
IdentityFile ~/.ssh/key_file1

Host server2
IdentityFile ~/.ssh/key_file2

man ssh_config là một tài liệu tham khảo

55
Rory