it-swarm-vi.com

Có cách nào dễ dàng để xem nhật ký hoạt động SCP trên máy chủ (ala / var / log / safe để đăng nhập ssh) không?

Trên các hệ thống Linux, /var/log/secure (hoặc tương tự, tùy thuộc vào distro) hiển thị tất cả hoạt động đăng nhập SSH. Có một bản ghi tương tự cho SCP? Nếu không, cách tiếp cận tốt để cho phép ghi nhật ký hoạt động scp trên máy chủ của tôi là gì? Có phải là TỰ TIN thông qua /var/log/audit/audit.log không?

9
JJC

Bạn cần điều chỉnh mức ghi nhật ký sshd của mình thành DEBUG để xem các kết nối máy khách scp.

Nhìn vào /etc/ssh/sshd_config cho chỉ thị "LogLevel".

LogLevel DEBUG

Hoặc là scp -o LogLevel để thử nghiệm.

6
schroeder

SCP sử dụng các kết nối SSH để truyền tệp, vì vậy thông tin đăng nhập SCP sẽ xuất hiện trong cùng nhật ký cùng với thông tin đăng nhập SSH. Từ trang nam :

scp sao chép các tập tin giữa các máy chủ trên mạng. Nó sử dụng ssh (1) để truyền dữ liệu và sử dụng cùng một xác thực và cung cấp bảo mật tương tự như ssh (1).

1
Andy Smith