it-swarm-vi.com

Làm cách nào để xác định kích thước của cơ sở dữ liệu SQL Server của tôi?

Cơ bản: kích thước trên đĩa của MS SQL Server DB của tôi là bao nhiêu?
[.__.] Thêm: tôi có thể nhanh chóng xem dữ liệu ở đâu không? tức là những bảng, nhật ký, v.v.

29
adambox

Bạn có thể muốn bắt đầu với lệnh sp_spaceuse.

Ví dụ:

sp_spaceuse Trả về thông tin về tổng kích thước của cơ sở dữ liệu

sp_spaceuse 'MyTable' Trả về thông tin về kích thước của MyTable

Đọc tài liệu cho tất cả những điều bạn có thể nhận được thông tin. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sp_msforeachtable để chạy sp_spaceuse đối với tất cả các bảng cùng một lúc.

Chỉnh sửa: Hãy nhận biết lệnh đôi khi trả về nhiều bộ dữ liệu, mỗi bộ chứa một khối thống kê khác nhau.

35
David

Cách dễ nhất (không cần gõ!): Trong SQL 2005/8 từ Management Studio, nhấp chuột phải vào cơ sở dữ liệu, chọn Báo cáo, Báo cáo chuẩn, Sử dụng đĩa (cũng theo Bảng, Bảng và phân vùng hàng đầu).

16
user3047

Kịch bản lệnh này lặp qua tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu hiện tại và hiển thị mỗi tệp chiếm bao nhiêu dung lượng cho dữ liệu, chỉ mục và không gian chưa sử dụng:

http://sqlserverpedia.com/wiki/Calculate_Civerse_Table_Sizes

4
Brent Ozar

Bạn có thể thấy các tệp vật lý trong sys.database_files. Điều này có đường dẫn đến tệp và kích thước (trong khối IIRC).

sp_spaceused sẽ cho bạn thấy một đối tượng riêng lẻ chiếm bao nhiêu không gian.

1

chạy này để có được kích thước trên mỗi bảng:

/******************************************************************************
**  File: “GetTableSpaceUsage.sql”
**  Name: Get Table Space Useage for a specific schema
**  Auth: Robert C. Cain
**  Date: 01/27/2008
**
**  Desc: Calls the sp_spaceused proc for each table in a schema and returns
**    the Table Name, Number of Rows, and space used for each table.
**
**  Called by:
**   n/a – As needed
**
**  Input Parameters:
**   In the code check the value of @schemaname, if you need it for a
**   schema other than dbo be sure to change it.
**
**  Output Parameters:
**   NA
*******************************************************************************/

/*—————————————————————————*/
/* Drop the temp table if it's there from a previous run           */
/*—————————————————————————*/
if object_id(N'tempdb..[#TableSizes]') is not null
 drop table #TableSizes ;
go

/*—————————————————————————*/
/* Create the temp table                           */
/*—————————————————————————*/
create table #TableSizes
 (
  [Table Name] nvarchar(128)  /* Name of the table */
 , [Number of Rows] char(11)  /* Number of rows existing in the table. */
 , [Reserved Space] varchar(18) /* Reserved space for table. */
 , [Data Space] varchar(18)  /* Amount of space used by data in table. */
 , [Index Size] varchar(18)  /* Amount of space used by indexes in table. */
 , [Unused Space] varchar(18)  /* Amount of space reserved but not used. */
 ) ;
go

/*—————————————————————————*/
/* Load the temp table                            */
/*—————————————————————————*/
declare @schemaname varchar(256) ;
-- Make sure to set next line to the Schema name you want!
set @schemaname = 'dbo' ;

-- Create a cursor to cycle through the names of each table in the schema
declare curSchemaTable cursor
 for select sys.schemas.name + '.' + sys.objects.name
   from  sys.objects
      , sys.schemas
   where  object_id > 100
       and sys.schemas.name = @schemaname
       /* For a specific table uncomment next line and supply name */
       --and sys.objects.name = 'specific-table-name-here'  
       and type_desc = 'USER_TABLE'
       and sys.objects.schema_id = sys.schemas.schema_id ;

open curSchemaTable ;
declare @name varchar(256) ; /* This holds the name of the current table*/

-- Now loop thru the cursor, calling the sp_spaceused for each table
fetch curSchemaTable into @name ;
while ( @@FETCH_STATUS = 0 )
 begin  
  insert into #TableSizes
      exec sp_spaceused @objname = @name ;    
  fetch curSchemaTable into @name ;  
 end

/* Important to both close and deallocate! */
close curSchemaTable ;   
deallocate curSchemaTable ;


/*—————————————————————————*/
/* Feed the results back                           */
/*—————————————————————————*/
select [Table Name]
   , [Number of Rows]
   , [Reserved Space]
   , [Data Space]
   , [Index Size]
   , [Unused Space]
from  [#TableSizes]
order by [Table Name] ;

/*—————————————————————————*/
/* Remove the temp table                           */
/*—————————————————————————*/
drop table #TableSizes ;

đã lấy từ Robert Caine blog

Mã này dành cho Microsoft SQL 2005+

1
balexandre

Đây là một truy vấn/chế độ xem có được tất cả thông tin này và hơn thế nữa, không có bất kỳ con trỏ hoặc vòng lặp "xấu xa" nào. ;-)

  /*
  vwTableInfo - Table Information View

 This view display space and storage information for every table in a
SQL Server 2005 database.
Columns are:
  Schema
  Name
  Owner    may be different from Schema)
  Columns   count of the max number of columns ever used)
  HasClusIdx 1 if table has a clustered index, 0 otherwise
  RowCount
  IndexKB   space used by the table's indexes
  DataKB   space used by the table's data

 16-March-2008, RBarryYo[email protected]
 31-January-2009, Edited for better formatting
*/
--CREATE VIEW vwTableInfo
-- AS

  SELECT SCHEMA_NAME(tbl.schema_id) as [Schema]
  , tbl.Name
  , Coalesce((Select pr.name 
      From sys.database_principals pr 
      Where pr.principal_id = tbl.principal_id)
    , SCHEMA_NAME(tbl.schema_id)) as [Owner]
  , tbl.max_column_id_used as [Columns]
  , CAST(CASE idx.index_id WHEN 1 THEN 1 ELSE 0 END AS bit) AS [HasClusIdx]
  , Coalesce( (Select sum (spart.rows) from sys.partitions spart 
    Where spart.object_id = tbl.object_id and spart.index_id < 2), 0) AS [RowCount]

  , Coalesce( (Select Cast(v.low/1024.0 as float) 
    * SUM(a.used_pages - CASE WHEN a.type <> 1 THEN a.used_pages WHEN p.index_id < 2 THEN a.data_pages ELSE 0 END) 
      FROM sys.indexes as i
       JOIN sys.partitions as p ON p.object_id = i.object_id and p.index_id = i.index_id
       JOIN sys.allocation_units as a ON a.container_id = p.partition_id
      Where i.object_id = tbl.object_id )
    , 0.0) AS [IndexKB]

  , Coalesce( (Select Cast(v.low/1024.0 as float)
    * SUM(CASE WHEN a.type <> 1 THEN a.used_pages WHEN p.index_id < 2 THEN a.data_pages ELSE 0 END) 
      FROM sys.indexes as i
       JOIN sys.partitions as p ON p.object_id = i.object_id and p.index_id = i.index_id
       JOIN sys.allocation_units as a ON a.container_id = p.partition_id
      Where i.object_id = tbl.object_id)
    , 0.0) AS [DataKB]
  , tbl.create_date, tbl.modify_date

   FROM sys.tables AS tbl
   INNER JOIN sys.indexes AS idx ON (idx.object_id = tbl.object_id and idx.index_id < 2)
   INNER JOIN master.dbo.spt_values v ON (v.number=1 and v.type='E')

Thưởng thức.

0
RBarryYoung

Chạy Start\Programs\Microsoft SQL Server\Enterprise Manager. Mở bảng Cơ sở dữ liệu, trong thuộc tính% databasename%, bạn có thể thấy vị trí Tệp dữ liệu & tệp giao dịch.

0
nerf