it-swarm-vi.com

Sơ đồ của Joomla! kiến trúc

Có một số sơ đồ tốt của Joomla! kiến trúc cho thấy các thành phần chính và các ràng buộc quan trọng nhất của họ? Một cái gì đó có thể giúp người mới nhanh chóng có được kiến ​​trúc tổng quan về Joomla!

7
miroxlav

Đây là một liên kết đến ba kiến trúc tầng .

Đây là luồng chương trình thành phần

Chỉ cần nhớ rằng đây là một chút cũ. Luồng chương trình không thay đổi nhiều, nhưng có một số công việc đang được thực hiện trên bộ định tuyến, vì vậy đó sẽ là điều khiến bạn chú ý.

Hi vọng điêu nay co ich

2
Mathew Lenning

Về cốt lõi, Joomla tuân theo kiến ​​trúc Model-View-Controller (MVC).

Nguồn hình ảnh: http://www.j Joomla.org/about-j Joomla.html

enter image description here

0
yetanotherse