it-swarm-vi.com

Làm cách nào để bật tính năng lập chỉ mục tự động Tìm kiếm thông minh?

Trang này, Thiết lập lập chỉ mục Tìm kiếm thông minh tự động , từ Joomla! Tài liệu nêu rõ rằng Tìm kiếm thông minh tự động lập chỉ mục nội dung một khi nó đã được sửa đổi. Tuy nhiên, tôi đã tìm thấy trên một trang web tôi đang làm việc rằng đây không phải là trường hợp - tôi phải lập chỉ mục thủ công nội dung cho nó xuất hiện hoặc thiết lập một công việc định kỳ.

Làm thế nào là tìm kiếm thông minh tự động lập chỉ mục có nghĩa là để làm việc? Có phải thông qua plugin 'Nội dung - Tìm kiếm thông minh' thông qua một móc nối plugin? Nếu vậy, có bất kỳ mục cấu hình nào khác cần phải được đặt để làm cho nó hoạt động không?

3
codinghands

Trong trường hợp này, khách hàng của tôi không thể định cấu hình chính xác Bộ lọc tìm kiếm cho trang web, bỏ qua các danh mục nhất định nhưng không phải các danh mục khác để nó xuất hiện như thể một số nội dung bị bỏ sót.

1
codinghands