it-swarm-vi.com

Làm cách nào để thiết lập Mercurial để theo dõi các sửa đổi trang web trên máy chủ được chia sẻ?

Những bước cụ thể nào tôi cần phải thực hiện để thiết lập nó?

Tôi có cần các móc nối sau cam kết đặc biệt để cập nhật bản sao từ xa của trang web không?

Tôi có cần truy cập SSH vào máy chủ từ xa không?

Tôi đang tìm kiếm một thiết lập nơi tôi có thể Đẩy các thay đổi vào kho lưu trữ từ xa và các thay đổi sẽ được xuất bản lên trang web.

6
Evan Plaice

Bạn có thể định cấu hình Mercurial để chạy máy chủ web bằng lệnh hg serve . Một danh sách các tùy chọn thời gian chạy trên hg phục vụ có sẵn tại đây .

Khi bạn đã thiết lập máy chủ web của mình, _hg clone http://servername:port_ sẽ lấy một bản sao tài nguyên của máy chủ và _hg Push_ từ thư mục đó sẽ cập nhật máy chủ.

Để buộc máy chủ tự cập nhật khi nhận được một Push mới, hãy thêm sau đây vào tệp .hg/hgrc trong kho lưu trữ:

_[hooks]
changegroup = hg update >&2
_

Điều này sẽ thực hiện những gì bạn đang tìm kiếm.

5
Soleil