it-swarm-vi.com

Làm thế nào để ghi một iso dvd hai lớp từ dòng lệnh

Làm thế nào để bạn ghi iso DVD-DL từ dòng lệnh?

3
manyxcxi
growisofs -speed=2 -dvd-compat -Z /dev/dvdrw=dvd_image.iso

Thay thế /dev/dvdrw bằng đường dẫn trình ghi dvd của bạn và dvd_image.iso bằng tên tệp iso Nếu bạn chưa cài đặt growisof, bạn sẽ cần cài đặt gói dvd+rw-tools bằng lệnh sau

Sudo apt-get install dvd+rw-tools
7
manyxcxi