it-swarm-vi.com

Trang web của tôi có liên kết trang web nhưng không có hộp tìm kiếm bên dưới nó; tôi có thể làm gì không?

Xem ví dụ truy vấn google này cho wikipedia ; kết quả đầu tiên có cả liên kết trang web và hộp tìm kiếm để tìm kiếm trong trang web.

Trang web của tôi chỉ có liên kết trang web. Có bất cứ điều gì tôi có thể làm để làm cho hộp tìm kiếm xuất hiện?

5
Thomas Bonini

Tôi nghĩ rằng hộp tìm kiếm xuất hiện theo quyết định của Google và thuật toán của họ, nhưng tôi đã nghe nói rằng việc có CSE được thiết lập cho trang web của bạn có thể tăng khả năng hộp sẽ xuất hiện, mặc dù điều này đã không giúp đỡ với bất kỳ trang web của tôi.

3
plntxt

Điều này hơi muộn, nhưng bây giờ bạn có thể đánh dấu trang web của mình bằng JSON-LD để thêm hộp tìm kiếm bên dưới các liên kết trang web của bạn.

https://developers.google.com/structured-data/slsb-overview

1
Liam McArthur