it-swarm-vi.com

Những giỏ hàng nào tích hợp tốt với MYOB?

Có thể trùng lặp:
[.__.] Tôi nên sử dụng tập lệnh thương mại điện tử nào?

Tôi đang cố gắng chọn giải pháp Thương mại điện tử sẽ tích hợp với chương trình kế toán, AccountEdge (từ MYOB ). Tôi cũng cần nó thân thiện với SEO và có thể in nhãn vận chuyển trực tiếp. Tôi cũng sẽ xem xét bất kỳ tiện ích bổ sung ổn định nào cho bất kỳ giỏ hàng nào.

3
Jordan

EnStore WebStore dường như là giỏ hàng bị xử phạt chính thức.

1
artlung