it-swarm-vi.com

Kênh trung tâm quản trị trang web của Google

Vì có rất nhiều video Google Webmaster Central trên Youtube mà bạn nghĩ mỗi người quản trị trang web nên xem?

http://www.youtube.com/user/GoogleWebmasterHelp

1
Pickels

Không phải là một câu trả lời thực tế: Tôi nghĩ rằng Google nên trả tiền cho ai đó để sao chép các video đó và biến chúng thành các tệp văn bản thực tế mà tôi có thể đọc, quét và tìm kiếm friggin.

Văn bản luôn hữu ích, trong trường hợp này, video phải dành cho những người thực sự muốn xem Matt Cutts :)

1
intlect