it-swarm-vi.com

Joomla 3.x Công cụ tìm kiếm URL thân thiện cho các bài viết

Tôi đã có một trang web sử dụng Joomla 3.x. Các mục menu như sau:

 • Nhà
 • Loại A (bí danh: cat-a)
 • Loại B (bí danh: cat-b)

trong đó Danh mục A và B thuộc loại Danh sách Danh mục.

Ngoài ra, tôi đã thiết lập hai loại, Loại A và Loại B (cùng bí danh là các mục menu) và cả hai đều có một vài bài viết giống như sau:

 • Loại A (bí danh: cat-a) [.__.]
  • Điều 1 (bí danh: nghệ thuật-1)
  • Điều 2 (bí danh: nghệ thuật-2)
 • Loại B (bí danh: cat-b) [.__.]
  • Điều 3 (bí danh: nghệ thuật-3)
  • Điều 4 (bí danh: nghệ thuật-4)

Lúc đầu, tôi mong đợi khi tôi truy cập Điều 1, URL sẽ có dạng như: http://www.example.com/cat-a/art-1 và tin tốt là nó đã xảy ra.

Tuy nhiên, với cùng các cài đặt, giao diện sẽ khác khi truy cập Điều 3: http://www.example.com/art-

Vì vậy, câu hỏi là, làm thế nào tôi có thể làm cho URL của Điều 3 trông giống như của Điều 1?

P.S. Tôi đã không sử dụng bất kỳ tiện ích mở rộng nào cho SEF, chỉ là phần mở rộng trong phân phối Joomla.

7
Tony Leung

Tìm thấy câu trả lời. Đó là bởi vì có một mục menu khác được liên kết với cùng danh sách danh mục. Vì vậy, bằng cách nào đó, nó phát hiện xung đột và không thêm bí danh của thể loại.

0
Tony Leung

Để đạt được thứ gì đó như thế này, bạn cần phải có các mục menu tương ứng thuộc loại Articles -> Category Blog cho mọi danh mục.

Các menu item alias sẽ chịu trách nhiệm cho phần URL của danh mục, trong khi phần URL của bài viết, sẽ được thực hiện bởi article's alias.

Lưu ý bên có thể là một phần của vấn đề của bạn là:

Nếu bạn có một mục menu liên kết trực tiếp đến một bài viết, thì rất có thể bài viết này sẽ được truy cập trực tiếp thông qua mục menu này và sẽ bỏ qua URL của mục trình đơn danh mục.

0
FFrewin