it-swarm-vi.com

Vô hiệu hóa truy cập mật khẩu thông qua SSH?

Tôi đang thiết lập một máy chủ để sao lưu hộp máy tính để bàn của mình từ xa. Tôi muốn ngăn chặn truy cập mật khẩu từ xa vào máy chủ, chỉ cho phép người dùng có khóa riêng (AKA hộp máy tính để bàn của tôi) truy cập. Làm cách nào tôi có thể chặn truy cập mật khẩu từ xa trong khi cho phép truy cập mật khẩu vật lý vào máy chủ?

30
Evan Kroske

Chỉ cần chèn đoạn sau vào cấu hình sshd trên máy chủ (/etc/ssh/sshd_config)

PasswordAuthentication no

Bạn có thể cần tải lại dịch vụ ssh

Sudo service ssh reload

Điều đó sẽ làm các trick ;)

Để biết thêm tùy chọn, hãy nhập man sshd_config vào thiết bị đầu cuối của bạn.

37
LassePoulsen

Chỉ cần một lưu ý về quyền truy cập SSH vào máy chủ - bạn cũng có thể muốn vô hiệu hóa người dùng root khỏi ssh, theo cách này ít nhất tin tặc cũng sẽ phải đoán tên người dùng.

PermitRootLogin no
21
prule