it-swarm-vi.com

Ubuntu Server samba chạy như root?

Gần đây tôi đã cài đặt Ubuntu Server 10.04. Tôi đã chọn máy chủ tệp samba từ menu cài đặt và mọi thứ đều hoạt động tốt. Vấn đề là, samba daemon đang chạy như root khiến tôi hơi lo lắng.

Tôi đã thêm một nhóm 'samba' và một người dùng được gọi là 'samba' vào nhóm đó, nhưng tôi không thể có được daemon chạy theo nó. MySQL từ LAMP dường như chạy như người dùng của chính nó.

7
javaman

Chạy Samba hơi khác so với chạy Apache hoặc mysql.

Khi bạn kết nối với máy chủ web, tất cả các quy trình được chạy dưới dạng dữ liệu www của người dùng, khi bạn kết nối với mysqld, tất cả các quy trình được chạy dưới dạng người dùng mysql.

Nhưng khi bạn kết nối với samba, một quy trình mới được kết hợp với thông tin người dùng của bạn. Chỉ root mới có thể fork quá trình như những người dùng khác.

Đúng là samba đang chạy như root.

10
Richard Holloway