it-swarm-vi.com

Hỗ trợ Reverse SSL Proxy

Tôi muốn sử dụng nginx làm proxy ngược trước một trang web Joomla chạy trên Apache. Tôi muốn nginx xử lý các kết nối SSL và chuyển tiếp lưu lượng được giải mã thông qua localhost sang Apache.

Joomla có hỗ trợ cụ thể cho loại cấu hình này không, để tôi vẫn có thể kiểm soát trang nào sẽ được phục vụ qua SSL so với kết nối không được mã hóa, hoặc tôi có thể đơn giản kích hoạt SSL trên bảng để hoạt động này không?

6
John Rix

Tôi đang rút kinh nghiệm từ proxy SSL không phải Joomla ở đây. Tuy nhiên, tôi tin rằng nó sẽ hoạt động.

  1. Định cấu hình nginx để gửi X-FORWARDED-PROTO tiêu đề có giá trị "https"

    proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
    
  2. Định cấu hình Apache để đặt biến môi trường HTTPS thành "bật":

    SetEnvIfNoCase X-Forwarded-Proto https HTTPS=on
    

Khi bạn đã cấu hình xong, Joomla sẽ có thể tìm ra điều gì đang xảy ra và điều chỉnh URL cho phù hợp.

6
Matt Beckman