it-swarm-vi.com

Bản chất của Google Search hướng tới thư mục quản trị viên Joomla (và các thư mục con)?

Các tệp được chứa trong Thư mục quản trị của Joomla (và thư mục con)! Họ có được liệt kê trong kết quả Tìm kiếm của Google không? hoặc chúng ta cần phải liệt kê chúng bằng cách nào đó (bằng tay)? Còn trang đăng nhập Admin thì sao? Làm thế nào để giữ an toàn, ý tôi là bất cứ ai cũng truy cập trực tiếp vào trang quản trị (/adminstrator/index.php) làm thế nào để bảo mật điều đó?

PS - tôi có một số tùy chỉnh PHP tệp (với JOOMLA CMS NHẬP) trong thư mục gốc, chúng sẽ hiển thị trong tìm kiếm google ? Vui lòng, cho tôi biết rằng tôi sắp tải lên trang web localhost của mình, tôi không muốn gây rối với GOOGLE :)

4
saibbyweb
  1. Trong khi /administrator/index.php có thể được lập chỉ mục (không có khả năng trừ khi có liên kết đến nó ở đâu đó) nó không có nội dung giá trị.
  2. Về lý thuyết, bạn không cần phải unlist
  3. Xem 1.
  4. Có rất nhiều cách để bảo mật /administrator kể cả:
    1. Sử dụng cPanel hoặc tương tự để bảo vệ thư mục /administrator với xác thực truy cập cơ bản hoặc realm
    2. Sử dụng cái gì đó như AdminTools từ Akeeba hoặc bất kỳ tiện ích mở rộng nào được xếp hạng tốt khác trong Site Security trên JED
  5. Đầu ra của các tệp tùy chỉnh PHP sẽ được tìm kiếm bởi bất kỳ công cụ tìm kiếm nào có thể tìm thấy một liên kết đến họ. Lưu ý tôi đã nói output, trừ khi máy chủ của bạn được cấu hình kém, mã php thực tế sẽ không thể tìm kiếm được bởi họ.
  6. Câu hỏi thưởng (dành cho bạn), bạn đã thiết lập tài khoản Google Webmaster ToolsAnalytics cho trang web của bạn chưa?
1
Craig

Nếu bạn triển khai Joomla mặc định robot.txt (nó luôn được cài đặt theo mặc định), nó sẽ xác định loại trừ thư mục cho trình thu thập thông tin:

# If the Joomla site is installed within a folder such as at
# e.g. www.example.com/joomla/ the robots.txt file MUST be
# moved to the site root at e.g. www.example.com/robots.txt
# AND the joomla folder name MUST be prefixed to the disallowed
# path, e.g. the Disallow rule for the /administrator/ folder
# MUST be changed to read Disallow: /joomla/administrator/
#
# For more information about the robots.txt standard, see:
# http://www.robotstxt.org/orig.html
#
# For syntax checking, see:
# http://tool.motoricerca.info/robots-checker.phtml

User-agent: *
Disallow: /administrator/
Disallow: /bin/
Disallow: /cache/
Disallow: /cli/
Disallow: /components/
Disallow: /includes/
Disallow: /installation/
Disallow: /language/
Disallow: /layouts/
Disallow: /libraries/
Disallow: /logs/
Disallow: /media/
Disallow: /modules/
Disallow: /plugins/
Disallow: /templates/
Disallow: /tmp/

Tham khảo: http://docs.j Joomla.org/Robots.txt

5
Anibal